• Beaver Falls High School Music Department 
   
  Mr. Robert Goode                                                                        Ms. Rachel Becze
  High School Band Director                                                                 Asst. Band Director
  cersosimol@tigerweb.org                                                                      beczer@tigerweb.org
  ext.1328                                                                                                 ext.5103

         Mrs. Yvonne Martinez      
  High School Chorus Director 
  martinezy@tigeweb.org
  ext.3152